Lover og regler

Kort fortalt: - Barn har krav (rett og plikt) på opplæring, foreldre har plikt til å sørge for at de får den opplæringen de har krav på. Videre har barn krav på tilpasset og tilrettelagt opplæring - det er barnas foresatte som bestemmer om dette krav er best oppfylt med hjemmeundervisning, en privatskole eller den offentlige skolen. Skolen er en tjeneste eller et tilbud, og man kan dermed takke ja eller nei. Uansett valg, er opplæringen av barna foreldrenes ansvar.  Husk at hjemmeundervisning ikke alltid foregår hjemme og ikke alltid er tradisjonell undervisning - det er barnas læring som teller.

Her er utdrag fra lover og regler som berører hjemmeundervisning i Norge. For fullstendig lovtekst se Lovdata. Denne siden ble sist oppdatert 17.Jan 2012. 

 • Barneloven fastsetter at det er de foresattes ansvar å gi barna utdanning (Oppdatert pr. 9.Apr 2010.): § 30. Innhaldet i foreldreansvaret. Barnet har krav på omsut og omtanke frå dei som har foreldreansvaret. Dei har rett og plikt til å ta avgjerder for barnet i personlege tilhøve innanfor dei grensene som §§ 31 til 33 set. Foreldreansvaret skal utøvast ut frå barnet sine interesser og behov. Dei som har foreldreansvaret, er skyldige til å gje barnet forsvarleg oppseding og forsyting. Dei skal syte for at barnet får utdanning etter evne og givnad (§§ 31-33 sier at man skal lytte til barnet før man tar avgjørelser som berører dem) (...)

 • Hjemmeundervisning er regulert av opplæringslova. (Sist endret 1. Aug. 2011): § 1-2. Verkeområdet for lova (...) Lova gjeld private grunnskolar som ikkje mottek statstilskot etter friskolelova, og privat heimeopplæring i grunnskolen.  

 • Hvorfor opplæring: § 1-1. Formålet med opplæringa Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane. Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon. Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte. Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong. Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad. Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.  

 • Opplæringsplikt – ikke skoleplikt og ikke undervisningsplikt. Hjemmeundervisning er definert som «tilsvarande opplæring.» § 2-1. Rett og plikt til grunnskoleopplæring Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til ein offentleg grunnskoleopplæring i samsvar med denne lova og tilhøyrande forskrifter. Plikten kan ivaretakast gjennom offentleg grunnskoleopplæring eller gjennom anna, tilsvarande opplæring. Retten til grunnskoleopplæring gjeld når det er sannsynleg at barnet skal vere i Noreg i meir enn tre månader. Plikta til grunnskoleopplæring byrjar når opphaldet har vart i tre månader. Departementet kan i særlege tilfelle frita elevar frå denne plikta. (...)Retten og plikta til opplæring varer til eleven har fullført det tiande skoleåret. Etter sakkunnig vurdering og med skriftleg samtykkje frå foreldra kan kommunen heilt eller delvis vedta å frita ein elev for opplæringsplikta dersom omsynet til eleven tilseier det. (...)  

 • Opplæringsloven fastsetter at alle barn har krav på tilpasset opplæring : § 1-3. Tilpassa opplæring og tildleg innsats Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten. (...)  

 • Hva skal opplæringen inneholde § 2-3. Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa Grunnskoleopplæringa skal omfatte kristendoms-, religions- og livssynskunnskap, norsk, matematikk, framandspråk, kroppsøving, kunnskap om heimen, samfunnet og naturen, og estetisk, praktisk og sosial opplæring. Ein del av undervisningstida etter § 2-2 kan brukast til fag og aktivitetar som skolen og elevane vel (...) Elevane skal vere aktivt med i opplæringa. Undervisningspersonalet skal tilretteleggje og gjennomføre opplæringa i samsvar med læreplanar gitt etter lova her.  

 • Omfanget av opplæringsloven ift. Hjemmeundervisning: § 2-13. Bruk av lova for privat opplæring i heimen §§ 1-2, 1-3, 2-3 og 2-4 i lova med forskrifter gjeld for innhaldet i privat grunnskoleopplæring i heimen så langt reglane ikkje kjem i strid med Noregs folkerettslege plikter. * (§2-4 handler om opplæring i religion – det såkallede KRL-faget. For de andre §§, se ovenfor)  

 • Opplæringsloven fastsetter at opplæring skal være gratis  § 2-15. Rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring Elevane har rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje krevje at elevane eller foreldra dekkjer utgifter i samband med grunnskoleopplæringa, til dømes utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletida, leirskoleopphald, ekskursjonar eller andre turar som er ein del av grunnskoleopplæringa.  

 • Også hjemmeunderviste elever kan ha rett til gratis spesialundervisning ved behov. § 13-1. Plikt for kommunen til å sørgje for grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp etter denne lova for alle som er busette i kommunen. (...).

 • Opplæringsloven slår fast kravet om tilsyn med hjemmeundervisningen: § 14-3. Kommunalt tilsyn med heimeopplæring Kommunen fører tilsyn med den pliktige opplæringa for barn og unge som ikkje går på skole, og kan òg kalle dei inn til særskilde prøver. Kommunen skal krevje at barnet eller den unge skal gå i skole dersom dei krava lova her med forskrifter stiller til heimeopplæringa ikkje er oppfylte.

 • Hjemmeunderviste elever har ikke krav på karakterer (etter forskrift til opplæringsloven) § 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentlege grunnskolar og skolar som er godkjende etter opplæringslova § 2-12, har rett til vurdering etter reglane i dette kapitlet. Kapitlet gjeld ikkje dei som får privat grunnskoleopplæring i heimen etter opplæringslova § 2-13.  

  * Norges folkerettslige forpliktelser:

  1. Europarådets konvensjon av 4.nov 1950 om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter (EMK 1.protokoll artikkel 2): Ingen skal bli nektet retten til utdanning. Funksjoner staten påtar seg i utdanning og undervisning, skal den utøve med respekt for foreldrenes rett til å sikre slik utdanning og undervisning i samsvar med deres egen religiøse og filosofiske overbevisning.

  2. FN's konvensjon av 16.des 1966 om sivile og politiske rettigheter (SP artikkel 18 nr 4):  Konvensjonspartene forplikter seg til å respektere foreldres, og i tilfelle vergers, frihet til å sørge for sine barns religiøse og moralske oppdragelse i samsvar med deres egen overbevisning.

  3. FN's konvensjon av 16. des 1966 om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK art. 13 nr 3 og 4): *Konvensjonspartene forplikter seg til å respektere forelres, og når det er aktuelt, vergers frihet til å velge andre skoler for sine barn enn dem som er opprettet av offentlige myndigheter, forutsatt at skolene oppfyller eventuelle minstekrav til undervisningen fastsatt eller godkjent av staten, og til å sikre sine barn en religiøs og moralsk undervisning i samsvar med deres egen overbevisning. Intet i denne artikkel må tolkes som innskrenkninger i enkeltpersoners ellerorganisasjoners frihet til å opprette og drive undervisningsinstitusjoner, forutsatt at de prinsippene fastsatt i denne artikkelens første paragraf iakttas, og at den undervisning som gis i slike institusjoner, er i overensstemmelse med eventuelle statlige minstekrav.

  4. Konvensjonen om barns retter (BK art 14 nr 2)  Partene skal respektere foreldrenes, eventuelt vergenes, rett og plikt til å veilede barnet om utøvelsen av hans eller hennes rettigheter på en måte som er i samsvar med barnets gradvise utvikling.