Hvordan starte hjemmeundervisning

Noen grunnleggende tanker:

Først må dere som foresatte sette dere inn i hva hjemmeundervisinig er:

  • Hva sier loven?
  • Hvem av de foresatte har tid og lyst? Dere trenger ikke ha formell utdannelse.
  • Har barnet lyst?
  • Hvordan kan dere dekke barnets behov for venner, aktiviterer og lek?

Brevet til kommunen:
For å starte hjemmeundervisning, må dere som foresatte sende et brev til kommunens skole- eller utdanningsetat. Dere skriver f.eks. følgende:
«Vi, [Fullt navn på begge foresatte], informerer herved at vi fra dato: dd.mm.åååå, starter med hjemmeundervisning for vårt barn: Fullt navn og personnummer. [Barnet] tilhører [skolekrets eller skole].Vi ønsker følgende person som tilsynslærer for vårt barn: [Fullt navn, adresse, telefon, email].Mvh, [Fullt navn på begge foresatte, adresse, telefon og email].» Begge må underskrive brevet.

Tilsyn:
Vær klar over at i mange kommuner er det rektor ved barnets skole som automatisk blir utnevnt til tilsynslærer. Tilsynslæreren plikter å ta kontakt med dere. Vanlig praksis er at dere i felleskap blir enige om hvordan, når og hvor tilsynet skal skje. Som regel skjer tilsynet på skolen eller annen offentlig plass, 1-2 ganger pr skoleår.§ 14-2: «Kommunalt tilsyn med heimeopplæring»: «Kommunen fører tilsyn med den pliktige opplæringa for barn og unge som ikkje går på skole, og kan og kalle dei inn til særskilde prøver. Kommunen skal krevje at barnet eller den unge skal gå i skole dersom dei krava lova her med foreskrifter stiller til heimeopplæringa ikkje er oppfylde.»

Skolemateriell:
Skolen: Dere kan be om å få låne skolebøker. Vanligvis låner skolen ut bøker dersom de har nok eksemplarer til overs. Noen skoler lar barnet delta deltid i noen fag, på utflukter eller andre arrangementer som 17.maifeiring, teaterforestillinger, SFO ol.
Bibiloteket er gratis! De låner ut bøker, filmer, lydbøker, musikk, bestiller fra andre bibliotek, og har gratis internett. Bli venn med din lokale bibliotekar.
Det finnes mange gratis websider med skolemateriell, både norske og utenlandske:http://www.nhuf.no/?q=node/43
Ikke glem at dere kan se mye via pc`en både på NRK nett-tv, TV2-sumo etc. Se her for arkivet til NRK skole: http://www.nrk.no/skole/

Kunnskapsmålene:
Se her hva barnet skal ha «vært gjennom» i løpet av opplæringen: http://www.udir.no/grep/Kompetansemal-i-grunnskolen/

Økonomi:
§ 2-15: «Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring»:«Elevane har rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje krevje at elevane eller foreldra dekkjer utgifter i samband med grunnskoleopplæringa, til dømes utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletia, leiskoleopphald, ekskursjonar eller andre turar som er ein del av grunnskoleopplæringa»Ta kontakt og spør skolen om hvilke bøker du kan få låne.Kommunen gir ingen økonomisk kompensasjon. Noen familier har fått dekket faktiske utgifter ved fremlegging av kvitteringer.

Skolen:
Noen familier velger å benytte seg av SFO.Mange skoler er positive til å la barnet delta i ulike tilstelninger, komme på besøk eller gå deltid. Her må dere være i dialog med den enkelte skole og rektor.Som hjemmeunderviser vet man best hva som passer for egne barn. Dette må man formidle til skole og/eller kommune på en tydelig og høflig måte. Dersom dere opplever problemer i samarbeidet med kommunen, kan dere ta kontakt med oss for råd og vink. Nøl ikke med å be kommunen om en annen tilsynslærer dersom samarbeidet ikke er konstruktivt.

Vitnemål, og videregående opplæring:
Ved hjemmeundervisning har barnet ikke krav på karakterer eller vurdering i form av vitnemål eller annet.Noen familier velger derfor å sende barnet på skolen i 10.trinn, slik at barnet får avgangskarakterer fra grunnskolen. Noen skoler lar barnet delta på alle eksamner i 10.trinn, og gir deretter eleven vitnemål.Når barnet er fylt 15år, kan han/hun gå opp som privatist i hjemfylket i alle fag på videregående nivå. Se hjemmesiden til ditt fylke for mer informasjon.

§ 3-1 «Rett til videregående opplæring for ungdom»:«Undgom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har etter søknad rett til tre års heiltids videregåande opplæring. (...) Ungdom som har fylt 15år, søkjer sjølv om inntak til den videregåande opplærninga.»