Tilsyn med hjemmeundervisningen

Hva er tilsyn?

Opplæringsloven § 14-3 «Kommunalt tilsyn med heimeopplæring»

Siden alle barn har krav på grunnskoleopplæring, plikter kommunen å føre tilsyn med hjemmeundervisningen. Ansvaret for at tilsynet skjer ligger hos tilsynslæreren. Foreldrene skal tas med på råd om tilsynet, i tråd med intensjonene i forarbeidet til Opplæringsloven der dette kommer særlig tydelig frem. Gjensidig tillit er en forutsetning for et effektiv tilsyn. Det er f.eks. viktig at foreldrene tas med på råd ved utvelgelse av tilsynsfører slik at dette er en person som begge parter kan ha tillit til.

I forarbeidene til Opplæringsloven kommer dette spesielt tydelig frem. Her understrekes viktigheten av at kommunen gjennomfører tilsynet i samarbeid med foreldrene. (Avsnitt 3-11).Se også Odeltingsproposisjon nr 46 for grenseoppgangen mellom skole og hjemmeundervisning. Her står det blant annet at "..skolen skal utøve sitt ansvar med respekt for foreldrenes rett til å sikre opplæring i samsvar med deres egen religiøse og filosofiske overbevisning..".

For å sikre oss mot omsorgssvikt og ulike former for overgrep mot barn, har samfunnet en del mekanismer. Disse mekansimene skal fange opp dem som ikke har det bra, og hjelpe dem dersom det trengs. Dette sikkerhetsnettet består hovedsaklig av våre medmennesker, familie, venner, naboer og bekjente.

Men også offentlige instanser som helsestasjon, fastlege, barnehage, barnevern, tannlege og skole har viktige sikringsroller. Når man hjemmeunderviser, har barnet potensielt mindre kontakt med slike offentlige instanser (men kanskje desto større kontaktflate med samfunnet forøvrig), og derfor er det behov for et formelt tilsyn med opplæringen. Barnet har krav på opplæring, og tilsynet er til for å påse at barnet altså får det det har krav på.

Tilsyn er på denne måten i felleskapets interesse. Vi vil at alle barn skal ha det godt.

Hvordan skjer tilsynet?

Den praksis som er rådende i dag, er at kommunen og familien i fellesskap blir enige om en tilsynslærer. Tilsynslæreren plikter å ta kontakt med familien, og avtaler så å møtes en til to ganger i skoleåret. Normalt skjer møtene på skolen, eller annen offentlig plass som et bibliotek, grendehus osv. Om ikke den hjemmeundervisende familien selv ønsker det, er hjemmebesøk normalt ikke en del av tilsynet.

En del foreldre velger å føre dagbok, hvor de dokumenterer hva barnet har vært igjennom det siste skoleåret. Dette er da basert på Kunnskapsmålene, eller andre pedagogiske retninger.

Ut fra samtaler med familien og kjennskap til barnet over tid, skal tilsynslæreren vurdere om opplæringen er god nok. Etter hvert tilsynsmøte, skal tilsynslærer utarbeide en rapport med kopi til foreldrene, der man konkluderer med om opplæringen er tilstrekkelig eller ikke.

Basert på en slik konklusjon kan det eventuelt bli akutelt å prøve/teste barnet i faglige kunnskaper. Skulle videre tilsyn vise at barnet ikke får den opplæringen det har krav på, kan kommunen kreve at barnet begynner på skole.

Merk at når det i lovteksten står at barnet kan kalles inn til "særskilte" prøver, er dette akkurat det; Kun etter et forutgående tilsyn, og kun dersom det er tvil om hjemmeundervisningen er tilstrekkelig. Skolens vanlige skriftlige tester som nasjonale prøver, kartleggingsprøver og lignende, er normalt ikke en del av tilsynet.

Med sitt kjennskap til barn og læring, vet også tilsynslærere at det er store individuelle forskjeller når det gjelder hva ulike barn lærer til hvilke tid. Dette tas med i betraktningen. Best effekt med tilsynet oppnås når barn og undervisning følges opp over tid.

Gjennom et godt samarbeid med tilsynslærer, kan tilsyn være god hjelp og støtte i hjemmeundervisningen. Imidlertid møter ofte foreldre som ønsker hjemmeundervisning et byråkratisk og bastant språk i brevene de får fra kommunen. Dette kan kanskje virke unødvendig og lite samarbeidsfremmende for enkelte, men husk at dette ofte er nettopp byråkratiske formuleringer og lovsitater. Og de er oftest ikke formulert av tilsynslærer.

 

Marta Straume tlf. 55241797 er den med bredest og lengst erfaring når det gjelder tilsyn med hjemmeundervining i Norge. Hun tilbyr også kommuner kurs i hvordan man skal føre tilsyn med hjemmeundervisning.