Hva er hjemmeundervisning?

I Norge er det opplæringsplikt, ikke undervisningsplikt og ikke skoleplikt. Dvs. at barnet må ikke gå på skolen for å få opplæring.


Det er foreldrenes plikt å påse at barna får den opplæringen de har rett til. Dette kan foreldrene gjøre gjennom å ha barna i den offentlige skolen, i en privatskole, eller gjennom "privat heimeopplæring." Jfr. Opplæringslova § 1-2: «Verkeområder for lova» . Dvs. at det ikke er skolens, men foreldrenes ansvar at barnet får opplæring.


Hjemmeundervisningen skal være "tilsvarende" den offentlige opplæringen. Kunnskapsløftet gir metodefrihet i opplæringen, men målene med opplæringen hjemme og i skolen er de samme, nemlig § 1-1: «Foremålet med opplæringa»: (...) (Opplæringslova)


§ 1-3: «Tilpasset Opplæring» betyr at du som forelder skal tilpasse opplæringen etter barnets evner og forutsetninger. Dette betyr at det er metodefrihet; du som forelder kan velge hvordan opplæringen skjer, så lenge du følger § 1-1. «Foremålet med opplæringa».


Det er mange grunner til at familier velger hjemmeundervisning:
  • mistrivsel på skolen; mangelfull undervisning, mobbing ol.
  • sykdom, eller medfødte tilstander.
  • lang eller farlig skolevei
  • religiøst orientert livssyn
  • ulike pedagogiske retninger
  • lengre utenlandsopphold
  • individuelt tilpasset opplæring
  • grendeskoler legges ned, så foreldrene velger å Hu inntil bedre/ ny løsning dukker opp.